De Nieuwbouw

 

Nou ja... Nieuwbouw.. Onze nieuwste gebouwen dateren uit 2003 maar het was een enorm project. Daarom blijft deze pagina lekker op de site staan, om er af en toe nog even aan terug te denken.

Wat waren we van plan?

De Maasgroep begon aan het Langepad in 1948 met een klein houten gebouwtje. In 1959 kwam er een verkennerslokaal bij, en in 1977 een welpenlokaal. Vele kinderen hebben er een fijne tijd gehad. Maar aan het begin van de nieuwe eeuw liepen beide lokalen door de slechte afwatering van het parkeer terrein aan het Langepad regelmatig onder. Zeker het verkennerslokaal was in slechte staat, maar ook het welpenlokaal was er niet best meer aan toe. Genoeg reden om over te gaan tot vernieuwing.

.

 

Bij vervanging van de beide lokalen ging de voorkeur uit naar een onderhouds vriendelijke constructie, in staal en/of baksteen. Om ons te oriënteren hebben we contact gehad met andere scoutinggroepen en hebben we enkele clubhuizen bezocht, zowel virtueel als in real life.

Waar te beginnen.....

Na een bezoek aan het clubhuis van Scoutinggroep TriTon te Culemborg, door enkele leden van onze nieuwbouw commissie, waren ze enthousiast geworden over de constructie ervan. Het clubhuis was opgebouwd uit een stalen frame bedekt met stalen profielplaten. Na dit bezoek werd contact op genomen met de constructeur van dit clubhuis de firma Hardeman te Veenendaal. De eerste plannen we den al snel gemaakt.

 

Zonder tekening geen offerte...

Hoe groot moet het nieuwe lokaal worden? Hoeveel toiletten ? Waar komen de deuren? Niet alleen moet er rekening gehouden worden met de wensen maar ook met de Arbo richtlijnen en niet te vergeten wat gaat het kosten?? Op al deze vragen moest een antwoord komen. Allereerst hebben we wat schetsen gemaakt van de buitenzijde van ons nieuwe clubhuis. Verschillende opties werden bedacht maar de tijd drong. De gemeente moest op de hoogte worden gesteld van onze nieuwbouwplannen. Past dit wel binnen het bestemmingsplan? Kan de welstandscommissie zich hierin vinden?. Een met de computer getekend algemeen plan van ons nieuwe clubhuis was snel gemaakt en werd bij de gemeente ingediend. Op enkele schoonheidsfoutjes na werden de plannen goedgekeurd en konden we doorgaan met de verdere uitwerking van onze plannen.

 

De begroting........

Het voorlopige ontwerp werd nu op poten gezet , alleen rest nog de vraag of ons plaatje ook past binnen ons budget. In overleg met de firma Hardeman werd een begroting opgesteld met kosten. Maar hiermee waren we er nog niet. Hardeman levert een wind en waterdicht gebouw dus de kosten voor muren, sanitair, ver warming komen er nog bij. Dus dit betekende aannemers, lood gieters, etc. benaderen en offertes opvragen. Pffff...toch wel erg duur. Uit ons eigen vermogen alléén kunnen wij de nieuwbouw niet realiseren. Voor de nodige financiële middelen werd er een beroep gaan op fondsen, bedrijven, leden en niet te vergeten de Grijze Bende!. Ondanks een moeizame start kwamen de eerste toezeggingen na enkele weken binnen en begon de nieuwbouw pot te groeien. Jammer genoeg waren we na het versturen van honderden bedelbrieven nog niet klaar. En de meeste fondsen en bedrijven willen graag op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken omtrent onze nieuwbouw. Een hele adminstratieve klus dus nog..

Wanneer gingen we nu echt beginnen.......

Het was intussen medio augustus/september geworden en volgens de oorspronkelijke plannen hadden we al volop bezig moeten zijn met de nieuwbouw. Namen we nu echter een kijkje op het terrein dan moesten we echter tot onze spijt constateren dat er nog niets gebeurd was. De oude gebouwen stonden er nog en nergens op het terrein was maar enige activiteit te bespeuren omtrend de nieuwbouw.

....Tussen stand

Zoals hierboven vermeld stond onze nieuwe nieuwbouw er jammer genoeg nog niet. Dit is echter niet te wijten aan het feit dat we stil gezeten hebben bij de Maasgroep. Zo is er door de nieuwbouw commisie achter de schermen hard gewerkt aan het realiseren van de plannen. Echter door allerlei tegenslagen duurt het traject langer dan verwacht, maar daarover later meer. Verder hebben we diverse actie's gehouden het afgelopen jaar om (extra) geld in te zamelen. Zo hebben we o.a. een 'Fancy-fair' gehouden. Ook op het uitvoerend vlak zijn we wel bezig geweest. Zo hebben we inmiddels de struiken en bomen verwijderd die voor de ingang van het 'oude' welpenlokaal stonden. Het daar eveneens aanwezig muurtje is verwijderd, ook het verkennerslokaal is reeds gesloopt en als laatste is ondertussen ook het oude welpenlokaal al grotendeels gesloopt. Het enige wat nog rest is de buitenmuur van het welpenlokaal welke aan de straat zijde staat. Deze zal pas als laatste, lees vlak voor het daadwerkelijke begin van de bouw, verwijderd worden. Inmiddels is er ook een aanvang gemaakt met het aanpassen van de fundatie van het oude verkenners lokaal.

Maar ook achter de schermen is hard gewerkt aan de realisering van de plannen zo zijn er gesprekken geweest met de gemeente en aannemers. Er is verder gewerkt aan het uitwerken van de plannen en ideeen. Bovendien is er door de nieuwbouw commissie hard aan gewerkt de begroting rond te krijgen. Er is inmiddels een voorlopige bouwvergunning verkregen. En als belangrijkste is het contract met de aannemer inmiddels rond.

De tegenslagen.......

Helaas zijn die er ook te melden. Voor het verkrijgen van een bouwvergunnig moesten de plannen namelijk goed gekeurd worden door de welstands commisie. En dit bleek een groot obstakel te zijn. Bovendien hadden de aanpassingen die we in onze plannen moesten aanbrengen verder tot gevolg dat die plannen steeds duurder en duurder werden. We moesten namelijk steeds meer gaan afwijken van de standaard materialen en vormen die door de door ons uitgezochte aannemer werden gebruikt. Een andere belangrijke tegenvaller was de fundatie. Voor het verkrijgen van een de definitieve bouwvergunning moest er een bodem onderzoek worden uitgevoerd aan de hand waarvan de door ons gewenste fundatie moest worden doorgerekening. Doormiddel van deze onderzoeken/berekeningen dient namelijk bepaald te worden of de door ons gekozen fundatie, te weten een drijvende bak op de grond/grondwater, toegestaan is. Bovendien is de fundatie zelf om diverse redene steeds zwaarder uitgevoerd hetgeen er toe heeft geleid dat deze post langezamer hand ook al een stuk hoger is geworden dan oorspronkelijk begroot. Mocht de door ons gewenste fundatie uiteindelijk niet mogen en moeten we gaan heien dan zal deze post vermoedelijk nog hoger uitvallen. Dit alles leidde er inmiddels toe dat ons oorspronkelijk plan bijna onaanvaardbaar duur werd. Dus hoe nu verder???

Het herziene plan......

Inmiddels waren we medio november aanbeland en werden de plannen zoals reeds hierboven genoemd dusdanig duur dat de realisering ervan twijfelachtig begon te worden. Zeker als er op korte termijn geen extra middellen gevonden konden worden om het gebouw te financieren zou de voortgang en bouw van het gebouw volgens de toenmalige wensen/plannen op losse schroeven komen te staan. Dus medio november is de nieuwbouw commisie met spoed op zoek gegaan naar alternatieven. Gelukkig werd er snel een alternatief gevonden. Zo wat was dan ons nieuwe herziene plan???

Het alternatieve plan was nu een gebouw te gaan neer zetten welke sterkt lijkt op het oude verkenners & welpen lokaal. Echter gebruik makend van duurzame onderhoudse vrij materialen aan de buiten kant. De buiten kant zou worden voorzien van de zelfde platen als onze vorige nieuwbouw (, 'het kraaiennest'.) Doordat het gebouw iets kleiner maar ook lichter werd alsmede dat er een ander vloer techniek bij de bouw zou worden, konden we het nieuwe plan gewoon neerzetten op de bestaande fundaties met minimale aanpassing. Dit had als gevolg dat de kosten flink gedrukt kunnen worden. Dit alles maakte dat deze optie er veel belovend uit zag.

 

En dan eindelijk de start..............

Eind 2002 werd begonnen met de sloop van het Verkennerslokaal. Hiermee werd ook het startsein gegeven tot de bouw van een nieuw Verkenners-en Welpenlokaal. Na maanden van overleg tussen verschillende aannemers en de gemeente was het dan eindelijk zover. De vergunningen waren binnen en de plannen uitgewerkt. Maar voor het zover was moest er nog heel wat werk verricht worden. Het financiële plaatje vertoonde in het begin van dit jaar nog een klein gat. Een tweede bedelronde onder de fondsen en ander sponsoren leverde uiteindelijk voldoende middelen op om de nieuwbouw te financieren.

De plannen werden samen met de aannemer verder uitgewerkt en aangepast aan onze wensen. Ondertussen werd in het voorjaar gestart met de sloop van het Welpen- en Beverslokaal. Ook dit lokaal had de laatste maanden te kampen met wateroverlast. Bij aanhoudende regenval liep de zitkuil vol met water. Ook de aanbouw met de keuken was al enkele jaren een zorgkindje. Herhaaldelijk waren er lekkages en waren er vocht problemen.

 

De water overlast......

Zoals hierboven al reeds vermeld hadden we het laatste jaar nogal eens last van water overlast op de groep. Gelukkig is aan deze overlast ook een einde gekomen. De gemeente had namelijk gedurende de periode dat wij de nieuwbouw gingen neer zetten besloten het Langepad onderhanden te nemen. Na veel overleg met de Dienst Gemeentewerken heeft men besloten om de afvoeren van de werven aan het Langepad aan te sluiten op een nieuw aan te brengen hoofdriool dat lager ligt dan het oude. De eerste plannen om het riool hoger te leggen stuitte op veel weerstand van de verenigingen. Dit zou betekenen dat het riool op de terreinen niet meer afliep naar het hoofdriool. De gemeente stelde dat de verenigingen dit dan zelf maar moesten oplossen. Na metingen op ons terrein bleek dat ons riool ook niet meer afliep naar het hoofdriool. Een verhoging van het riool zou onherroepelijk veel ellende met zich meebrengen. Uiteindelijk is men overstag gegaan en is het Langepad nu voorzien van een gescheiden riool voor hemelwaterafvoer van het parkeerterrein en een riool voor afvoer van rioolwater van de verenigingen.

Menigmaal hebben we bij de Dienst Gemeente werken en bij Sport&Recreatie aangegeven dat ons riool in tegenschot lag en hebben er veel aangedaan om het te krijgen zoals het nu is uitgevoerd. Hiervoor hebben we ook meerdere voorstellen ingeleverd bij de gemeente. Door onze bemoeienis en het in kaart brengen van de situatie op ons terrein heeft de Dienst Sport &Recreatie doen besluiten om de riolering op ons terrein te laten aanpassen. Dit kwam voor ons zeer goed uit. De riolering moest voor de nieuwbouw toch aangepast worden en dit kon nu in een keer meegenomen worden. Het riool ligt nu mooi in afschot en is in zijn geheel vernieuwd.

 

En dan eindelijk, er wordt gebouwd........

Na het slopen van de beide lokalen werd er begonnen met de herstel van de fundering van beide lokalen. De nieuwe lokalen zijn van gelijke afmeting als de oude lokalen. Hierdoor kon de oude fundering gebruikt worden wat een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee bracht. Na het uitgraven van de fundering van het oude Verkennerslokaal bleek dat deze niet overal meer in goede staat verkeerde. Vele gaten moesten worden gedicht en er moest een bekisting gemaakt worden om de nieuwe fundering weer horizontaal te maken. De bekisting werd gemaakt van het hout van het welpenlokaal. Na vele uren van meten met de laser waterpas werd de aloude slangenwaterpas van stal gehaald om de uiteindelijke hoogte van de fundering te bepalen. Voor de start van de bouw werd de hoogte van de fundering door de aannemer nagemeten. De aannemer complementeerde ons met de nauwkeurigheid van de fundering. Ook de fundering van het Welpenlokaal werd onderhanden genomen. Ook deze fundering bleek in de loop der tijd verzakt te zijn. De fundering ter plaatse van de hal diende te worden uitgebreid. Na vele uren van noeste arbeid was de fundering twee weken voor de start van de bouw gereed. De fundering van de beide lokalen verspringt 30 cm in hoogte in verband met het aflopen van het terrein. Een fundering voor de beide lokalen op de hoogte van het Welpenlokaal zou bij het Kraaiennest een te groot hoogte verschil geven.

In de tussentijd was de hemelwaterafvoer voor de lokalen onderhanden genomen. Een nieuwe leiding werd achter de gebouwen langsgelegd naar de Kralingse Plas. Er werden nieuwe aansluitingen gemaakt voor de bestaande en nieuwe gebouwen. Bij het graven voor de fundering en voor de riolering stuitte men regelmatig op grote stukken puin die onder de grond lagen.

 

En dan ............

Eind juli werd begonnen met het plaatsen van de beide lokalen. Dit heeft uiteindelijk drie weken in beslag genomen. Een fotoreportage van de voortgang van de bouw kunt u elders op de site nog terug vinden. Na het plaatsen van de gebouwen en het nalopen van de restpunten werd begonnen met het aanpassen van het terrein. Het terrein moest worden opgehoogd en de bestrating worden aangepast. Verder werd het terrein verder aangekleed met bijvoorbeeld een bloembak met boom.

Nu het gebouw er stond kon er begonnen worden met de inrichtingen. De verschillende onderdelen gingen aan de slag met inrichten. Voor de meeste kwamen de lokalen pas echt tot leven toen het gebouw er stond. Snel werden er nieuwe ideeën bedacht en werd de gang gezet richting de bouwmarkten voor het doen van inkopen. Het sanitair werd geplaatst en aangesloten. In beide lokalen werd tevens een keukentje geplaatst.

Ook werd begonnen met de elektrische installatie in de beide gebouwen. Door een installateur werden de verwarmings-en elektrische installaties aangelegd. Uiteindelijk heeft de aanleg hiervan geduurd tot begin december toen het geheel volgens onze wensen werd opgeleverd. In verband met de toename van gebruikers moest de hoofd elektriciteitsleiding vernieuwd worden. In het kort gezegd betekende dit de kabel vernieuwen van ons clubhuis tot aan het sluisje.

 

Stress........

Dat niet alle afspraken even goed nagekomen worden blijkt wel een week voor de opening. Leden op het terrein bezig met de voorbereidingen voor de opening melden dat er een graafmachine op het terrein staat en deze het terrein wil omploegen. Dit stond pas gepland in de week na de opening. In dezelfde week staan de gravers van Eneco voor de deur die de hoofdkabel kwamen vernieuwen. Ook deze mensen stonden gepland voor de volgende week. Gelukkig konden we nog op tijd ingrijpen en lag het terrein tijdens de opening niet geheel op de schop. Op een dag waren er drie aannemers op ons terrein aan het werk voor: het ophogen van het terrein, gravers van Eneco en de installateur. Op zich een prettig gevoel dat al het werk door derden wordt uitgevoerd maar het kost ook een hoop tijd om ze allemaal aan te sturen en dingen te regelen.

De opening

En dan, was het eindelijk zover en waren ons nieuwe verkenners- en welpen/bevers- lokalen klaar. Onder grote belangstelling van leden, oud-leden, ouders en genodigden werd op Zaterdag 18 oktober 2003 om 16:00 onze nieuwe lokalen in gebruik genomen. Allereerst was het woord aan de groepsvoorzitter welke eerst de sponsors bedankte voor hun giften. Hierna sprak hij een woord van dank uit aan de leiding van de Maasgroep en dan met name de diverse leden van de nieuwbouwcommissie welke persoonlijk bedankt werden voor hun inzet van de afgelopen 1,5 jaar. Na deze toespraak was het de beurt aan de Stichtingsvoorzitter om een woord van dank uit te spreken. En tot slot was het woord dan aan deelgemeente raadslid Judith Maas welke na een klein praatje de officiele opening tezamen met 2 verkenners en 2 welpen verrichtte, door het laten hijsen van het zeil van de lelievlet welke voor de nieuwbouw lag. Na afloop was er de gelegenheid voor een hapje en een drankje te nuttigen in het nieuwe welpenlokaal, alsmede het bezichten van een kleine expositie van 85 jaar maasgroep 18 in het nieuwe verkennerslokaal. De fotocollage in de beide lokalen gaf een goed beeld van de Maasgroep door de jaren heen. Ter herinneringen kregen alle gasten een aandenken in de voor van een mok mee naar huis.

 

De laatste loodjes.......

Na de opening is het terrein door Sport&Recreatie verder opgeknapt. Het terrein is voorzien van drainage en is geëgaliseerd. Het achterste deel van het terrein is voorzien van een verharding waar het gras gewoon door kan groeien zodat het terrein er in de zomer toch groen uit blijft zien. En in het voorjaar zal totslot hoppelijk onze fietse stalling een opknap beurt krijgen. Verder heeft de Eneco de nieuwe kabel gelegd en aangesloten. Bovendien zijn de diverse rest punten door de aannemer en de installateur weg gewerkt. En totslot hebben we het inrichten en afbouwen afgerond, want hoewel alles er tijdens de opening goed uitzag, waren we nog niet helemaal klaar.

 

En dan een woord van afsluiting.............

Totslot moet gezegd worden dat we blij zijn met onze nieuwe gebouwen, maar dat er heel veel werk in gaat zitten. Als we terug kijken in de geschiedenis dateren de eerste prille plannen om een nieuwbouw te gaan neerzetten al uit 1997. En hoewel de plannen pas echt serieuze vorm krijgen medio 2002, kunnen we toch constateren dat een traject om een gebouw te vervangen een lange is, met vele obstakels en tegenslagen. (Want uiteindelijk duurde het tot in 2004, voordat we konden zeggen, 'de nieuwe gebouwen met de daarbij behorende opknap beurt van het terrein is af'.)

Maar als je dat allemaal hebt overwonnen heb je dan ook een mooi gebouw waarmee je er hopelijk weer heel wat jaren tegenaan kan.

Vind ons ook op :

Bezoek ons op Facebook